Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig per 1 oktober 2019.

1. Algemeen

1.1 SCOAR

Deze privacyverklaring is opgesteld door SCOAR. Onze contactgegevens zijn:

Adres: Zuiderkeerkring 45, 2408MT Alphen aan den Rijn
Telefoon: 085-0181222
E-mail: privacy@scoar.nu
KvK: 56943148

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

1.3 Informatieplicht

Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

1.4 Wijzigingen

Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze website (scoar.nu) worden geplaatst, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

2: Doelen en middelen

Dit hoofdstuk is als volgt vormgegeven: per groep van betrokkenen voldoen wij aan onze informatieplicht. Bekijk welke groep(en) van betrokkenen op jou van toepassing is/zijn en bekijk vervolgens voor welke doeleinden en met welke middelen wij welke persoonsgegevens van je verwerken binnen die groep. Meerdere groepen kunnen op jou van toepassing zijn.

2.1 Je bezoekt onze website

Bij het openen van onze website zal door de op jouw apparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website worden gestuurd en tijdelijk in een zogenaamd logbestand worden opgeslagen. Daarbij wordt de onderstaande informatie, ook zonder je toedoen, verzameld en opgeslagen totdat deze later automatisch weer wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het voor internet geschikte apparaat waarmee de pagina wordt geopend,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en URL van het geopende bestand,
 • de website/app, van waaruit de toegang plaatsvond (referrer-URL),
 • de door jouw gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van je voor internet geschikte computer, evenals de naam van je access-provider.

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 letter f) van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen volgen uit de hierna genoemde doelen voor het verzamelen van de gegevens:

 • garantie van een probleemloze verbindingsopbouw,
 • garantie van een comfortabel gebruik van de website,
 • bescherming van onze digitale activa,
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit evenals
 • andere administratieve doelen.

Onze website maakt ook gebruik van cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.

2.2 Je ontvangt onze nieuwsbrief

Wij bieden je de mogelijkheid je voor onze nieuwsbrief aan te melden. Om er zeker van te kunnen zijn dat bij de invoer van het e-mailadres geen fouten worden gemaakt, maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure: Nadat je je e-mailadres in het aanmeldingsveld hebt ingevoerd, sturen wij je een bevestigingslink. Pas wanneer je deze bevestigingslink aanklikt, wordt je e-mailadres opgenomen in onze distributielijst. De verwerking van je elektronische contactgegevens voor dit doel gebeurt daarom alleen met je toestemming (art. 6 lid 1 letter a) van de AVG in verband met art. 95 van de AVG en § 7 lid 2 nr. 3 van de UWG [in Nederland de Mededingswet]), en ze blijven zolang opgeslagen totdat de akkoordverklaring wordt herroepen. Je kunt je akkoordverklaring echter op ieder moment met werking voor de toekomst en zonder opgaaf van redenen herroepen. Daarvoor kun je de desbetreffende link in iedere nieuwsbrief aanklikken.

2.3 Je neemt contact met ons op

Om contact met ons op te nemen kun je kiezen uit verschillende communicatietrajecten. Het opnemen van contact is geheel vrijwillig en het verzamelen van gegevens gebeurt op grond van onze geoorloofde belangen, om op basis van je aanvraag met je in contact te treden, art. 6 lid 1 letter f) van de AVG. Wij vragen je in dit verband om bepaalde gegevens zoals ke naam en/of je e-mailadres aan ons door te geven. Dat heeft uitsluitend tot doel, je in geval van twijfel te kunnen identificeren, je verzoek af te handelen en je op deze manier van de gewenste informatie en advies de kunnen voorzien. De gegevens worden na afloop van de wettelijk vastgelegde, verplichte bewaartermijn verwijderd.

2.4 Je neemt een dienst bij ons af

Wij verzamelen, verwerken en slaan persoonsgegevens uitsluitend op in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en indien dat nodig en vereist is om aan onze contractueel vastgelegde verplichtingen te voldoen.

Wij slaan je gegevens op zolang je een zakelijke relatie met ons hebt. Nadat de zakelijke relatie is beëindigd, bewaren wij de zakelijke of belastingtechnische vereiste informatie in verband met de contractuele verhouding, conform de wettelijke vastgelegde bewaartermijn gedurende een periode van zes c.q. tien jaar. Persoonsgegevens die niet onder de verplichte bewaartermijn vallen worden onmiddellijk na beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd.

Je persoonsgegevens worden alleen doorgegevens aan dienstverleners die door ons voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet. Dat zijn: betaaldiensten, aanbieders van een CRM en ticketsysteem voor de dienstverlening, Cloud Service Provider, distributeur van nieuwsbrieven. Deze overdracht gebeurt ten behoeve van het doel en in ons geoorloofd belang conform art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, om een vlekkeloos mogelijke dienstverlening mogelijk te maken. Je kunt de overdracht van je gegevens met werking voor de toekomst herroepen door een dienovereenkomstig bericht aan het onder punt 1.1 genoemde contact te sturen.

3. Doorgifte buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – je persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Los hiervan kunnen wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van je uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor jou van belang is uit te kunnen voeren).

4. Verwerkingen gebaseerd op je toestemming

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je uitdrukkelijke toestemming (grondslag), heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wil je je toestemming intrekken dan zullen wij je persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor je je toestemming intrekt. Het intrekken van je toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatig van de verwerking van je persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van je toestemming.4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

5. geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken ten aanzien van jou geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

6. Je rechten als betrokkene

Je hebt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens altijd het recht om (bij) ons:

 1. inzage te laten geven in de persoonsgegevens die wij van je verwerken (inzagerecht);
 2. je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
 3. je persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
 4. de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
 5. bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) je persoonsgegevens (recht van bezwaar);
 6. je persoonsgegevens aan jezelf te laten verstrekken, dan wel je persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten heb je op basis van de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Wij verwijzen voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG.

Indien je gebruik zou willen maken van je rechten kun je ons een mail sturen (privacy@scoar.nu) met daarin beschreven van welk recht je gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft.

Wij kunnen je vragen je te identificeren indien je gebruik maakt van één van je rechten. De reden hiervoor is dat wij zeker dienen te zijn dat wij op verzoek van de juiste persoon de juiste persoonsgegevens verstrekken of op andere wijze verwerken.

Kunnen wij een verzoek van jou – om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen- niet toestaan, dan onderbouwen wij schriftelijk waarom wij dat niet (kunnen) doen.

7. klachten

Heb je onverhoopt een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met je op te lossen. Je kunt in dat geval een mail sturen naar privacy@scoar.nu.

Het staat je – in geval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken – echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.